Dr. Vytautas Adomavičius

LTMA narys dr. Vytautas Adomavičius

LTMA nario dr. Vytauto Adomavičiaus

GYVENIMO APRAŠYMAS

Vytautas Adomavičius gimė 1944 m. rugsėjo 1 d. Marijampolėje. Nuo 1962 m iki 1967 m. jis Kauno politechnikos instituto (KPI) Elektrotechnikos fakultete studijavo elektros pavaras ir pramonės įrenginių automatizavimą (dabar KTU Elektros ir elektronikos fakultetas). Nung/>o 1968 m. vasario 1 d. pagal paskyrimą pradėjo dirbti KPI, kur tebedirba iki šiol (KTU). Pradžioje dirbo Elektros pavarų katedroje asistentu, vėliau vyr. moksliniu bendradarbiu, KPI Mokslinio tyrimo sektoriaus Projektavimo-konstravimo skyriaus vedančiuoju konstruktoriumi, KTU Elektros ir šviesos inžinerijos katedros moksliniu bendradarbiu. Kai 2000 m. balandžio 19 d. buvo įkurtas KTU Elektros ir valdymo inžinerijos fakulteto Atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų centras, jame pradėjo dirbti mokslo darbuotoju, o nuo 2009 m. gegužės mėn. 4 d. – vyresniuoju inžinieriumi. 2011 m. gruodžio 16 d. V. Adomavičius apgynė technologijos mokslų srities energetikos ir termoinžinerijos krypties daktaro disertaciją. 2014 m. centras buvo uždarytas. Nuo 2014 m. iki dabar dr. V. Adomavičius dirba KTU Elektros ir elektronikos fakulteto Elektros energetikos sistemų laboratorijų skyriaus Atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemų ir kaupiklių mokslinės laboratorijos vyr. inžinieriumi ir mokslo darbuotoju.
Mokslinį darbą V. Adomavičius pradėjo elektromechaninių energijos keitiklių – asinchroninių variklių srityje. Nuo 1975 m. iki 1984 m. kartu su kolegomis tyrė asinchroninio ventilinio kaskado elektros pavaras su energijos rekuperacija į elektros tinklą. 1994 m. kartu su bendradarbiais jis pradėjo dirbti pirmuosius darbus atsinaujinančiųjų šaltinių energijos konversijos srityje. Svarbiausios jo mokslinės veiklos kryptys šiuo metu – elektros ir elektronikos inžinerija bei energetika ir termoinžinerija, o tyrimų tematika – atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijos.
Dirbdamas KTU V. Adomavičius dalyvavo įvairiose nacionalinėse ir tarptautinėse mokslo programose bei užsienio fondų finansuotuose tarptautiniuose projektus, tarp jų Lietuvos Valstybinio mokslo ir studijų fondo programoje Saulė ir kiti atsinaujinantieji šaltiniai žemės ūkiui (1996–1999), dviejuose PHARE partnerystės programos projektuose – The cycle of training and consultations in area of thrift and renewable energy in micro-region Ladruva (1999–2000) ir Atsinaujinančiųjų šaltinių energijos technologijų mokymas, propagavimas ir naudojimo įgūdžių ugdymas (2002–2003), Vokietijos fondų finansuotame projekte Dalinis branduolinės energijos pakeitimas forsuotai naudojant atsinaujinančius energijos šaltinius Lietuvoje (2001–2003), UNESCO projekte EURONETRES – European Network for Education and Training in Renewable Energy Sources (2004–2007), ES 6BP projekte RESCUE – Central & Eastern European SMEs towards Renewable Energy Sources (2005-2008, kontrakto nr. 023438). Be to, pagal V. Adomavičiaus pasiūlytas idėjas buvo parengti du ES 7BP projektai, kuriuos ekspertai įvertino kaip tinkamus finansuoti: projektas LASTBEG – Large scale tool for power balancing of electricity grids (> 11 mln. €, grant agreement no. 249801, 2010 m.) ir SOLARSAVINGS – Integrating Solar Collectors in Water Heating Systems of Soviet-Era Apartment Buildings for Substantial Energy Savings (2012).
Savo mokslinės veiklos rezultatus dr. V. Adomavičius pristatė daugelyje respublikinių bei tarptautinių mokslinių konferencijų ir mokslo leidiniuose. Jis yra daugiau kaip 200 mokslinių straipsnių ir kitų publikacijų, paskelbtų Lietuvoje ir užsienyje, autorius ir bendraautorius elektros pavarų, elektros ir elektronikos inžinerijos ir atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų srityje. Kartu su bendraautoriais parašė keletą knygų atsinaujinančiųjų išteklių energijos technologijų srityje.
2002 – 2013 m. V. Adomavičius kėlė kvalifikaciją Vokietijos Magdeburgo Aplinkosaugos institute (IWU) tema Energetikos politika Vokietijoj atsinaujinančios energijos kryptimi, atsinaujinančiųjų išteklių energetikos demonstraciniuose objektuose Šiaurės Reino – Vestfalijos žemėje Vokietijoje, Prancūzijos Valstybinės aplinkos ir energijos valdymo agentūros seminare „Biokuras kaip energijos šaltinis Baltijos regione – išteklių panaudojimas ir miško projektai“, dalyvavo SME to LEAD projekto konsorciumo mokymuose, skirtuose ES 6BP projektų koordinatoriams, vėjo energijos technologijų parodoje Husum Wind-2007, Vokietijoje, tarptautinėje Hanoverio mugėje bei pasauliniuose Klimato realybės projekto mokymuose Istanbule, Turkijoje, kuriuos vedė Nobelio Taikos premijos laureatas, buvęs JAV viceprezidentas Al Gore (Climate Reality Project training session in Istanbul, Turkey, 2013).
Dr. V. Adomavičius dalyvauja ir kitoje jo darbo profilį ir kvalifikaciją atitinkančioje veikloje. Jis yra Lietuvos Taikomųjų mokslų akademijos narys, žurnalo „LTMA mokslo darbai“ redkolegijos narys, Latvijos mokslų akademijos ekspertas mokslinių projektų pasiūlymų recenzavimui (recenzuotos mokslinių projektų paraiškos), tarptautinių mokslinių žurnalų Renewable Energy ir Solar Energy ekspertas – mokslinių straipsnių recenzentas, Pasaulio Klimato realybės lyderių korpuso narys (Member of Global Climate Reality Leadership Corps).

LTMA nario dr. Vytauto Adomavičiaus publikacijos - knygos

Adomavičius V. Mažosios atsinaujinančiųjų išteklių energijos sistemos. 2-as papildytas leidimas. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2015. 302 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/eb/1224/mazosios_atsinaujinanciuju_istekliu_energijos_sistemos/

Petrauskas G., Adomavičius V. Saulės energijos naudojimas elektrai gaminti. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2012. 120 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/einfo/999/saules_energijos_naudojimas_elektrai_gaminti/

Petrauskas G., Adomavičius V. Vėjo energijos naudojimas elektrai gaminti. Mokomoji knyga. Kaunas: Technologija, 2012. 168 p. Prieiga KTU elektroninėje bibliotekoje: http://www.ebooks.ktu.lt/einfo/1000/vejo_energijos_naudojimas_elektrai_gaminti/

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energijos šaltiniai. Kaunas: Technologija, 2003. 112 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P. Mažosios atsinaujinančiųjų šaltinių elektrinės. Kaunas: Technologija, 2003. 112 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P.; Buinevičius, K.; Puida, E. Atsinaujinančiosios ir alternatyviosios energetikos praktikumas. Kaunas: Technologija, 2003. 80 p.

Vietinių energijos šaltinių naudojimas. Sudarytojas Adomavičius, V., redaktorius Katinas, V.;  – Kaunas: Technologija, 2001. 191 p.

Adomavičius, V.; Balčiūnas, P.; Ždankus, N. Atsinaujinančių šaltinių panaudojimas sodyboms aprūpinti elektros energija. Kaunas: Technologija, 2000. 176 p.

[collapse]
Nuorodos į ResearchGate tinkle prieinamas LTMA nario dr. Vytauto Adomavičiaus publikacijas

Adomavičius V. Eksperimentinis saulės energijos monitoringo postas. Atsinaujinantys energijos šaltiniai Lietuvoje. Pirmosios nacionalinės mokslinės konferencijos Vilniuje medžiaga. Raudondvaris: leidykla Milga, 1999. P. 40–43. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/317783637_EKSPERIMENTINIS_SAULES_ENERGIJOS_MONITORINGO_POSTAS

Adomavičius V. Research of small scale renewable energy systems. Summary of Doctoral Dissertation. Kaunas: Technologija, 2011.  32 p. Available from: https://www.researchgate.net/publication/330578741_Vytautas_Adomavicius_RESEARCH_OF_SMALL_SCALE_RENEWABLE_ENERGY_SYSTEMS_Summary_of_doctoral_dissetation

Ramonas Č., Kepalas V., Adomavičius V. Saulės elektrinės energijos konversijos matematinis modelis. Elektros energetika ir technologijos. Konferencijos pranešimų medžiaga. Kaunas: Technologija, 2005. P. 174–178. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/316989527_SAULES_ELEKTRINES_ENERGIJOS_KONVERSIJOS_MATEMATINIS_MODELIS

Kepalas V., Ramonas Č., Adomavičius V. Connection of the RES-based power plants into the electric grid. Electronics and Electrical Engineering, 2007, no. 8(80). P. 67–72. Available online: https://www.researchgate.net/publication/228363648_Connection_of_the_RES-based_Power_Plants_into_the_Electric_Grid

Adomavičius V., Ramonas Č., Kepalas V. Control of Wind Turbine’s Load in order to maximize the Energy Output. Electronics and Electrical Engineering, 2008, no. 8(88). P. 71–76. Available online: https://www.researchgate.net/publication/228891959_Control_of_Wind_Turbine’s_Load_in_order_to_maximize_the_Energy_Output

Kharchenko V., Karimova I., Nikitin B., Strebkov D., Simashkevich A., Sherban D., Bruk L., Adomavičius V. Solar cells on polycrystalline silicon obtained with application of solar energy. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2008. P. 365–368. Available online: https://www.researchgate.net/publication/280979050_SOLAR_CELLS_ON_POLYCRYSTALLINE_SILICON_OBTAINED_WITH_APPLICATION_OF_SOLAR_ENERGY

Simashkevich A., Sherban D., Bruk L., Fedorov V., Usatiy Y., Strebkov D., Kharchenko V., Nikitin B., Adomavičius V. Fabrication and evaluation of bilateral solar cells with isotype junctions. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2008. P. 369–372. Available online: https://www.researchgate.net/publication/294735901_FABRICATION_AND_EVALUATION_OF_PARAMETERS_OF_BILATERAL_SOLAR_CELLS_WITH_ISOTOPE_JUNCTIONS

Adomavičius V., Petrauskas G. Hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger fed from the centralized heat supply grid. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2009. P. 352–355. https://www.researchgate.net/publication/268002128_HYBRID_WATER_HEATING_SYSTEM_BASED_ON_SOLAR_COLLECTORS_AND_HEAT_EXCHANGER_FED_FROM_THE_CENTRALISED_HEAT_SUPPLY_GRID

Adomavičius V., Petrauskas G. Optimisation of hybrid water heating system based on solar collectors and heat exchanger in order to maximize solar heat energy’s share. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies – 2009. Kaunas: KTU, 2009. P. 356–361. Available online: https://www.researchgate.net/publication/278727992_OPTIMISATION_OF_HYBRID_WATER_HEATING_SYSTEM_BASED_ON_SOLAR_COLLECTORS_AND_HEAT_EXCHANGER_IN_ORDER_TO_MAXIMIZE_SOLAR_HEAT_ENERGY’S_SHARE

Ramonas Č., Adomavičius V., Kepalas V. Control of energy fluxes in the grid-tied domestic power system based on wind energy. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2009. P. 362–367. Available online: https://www.researchgate.net/publication/278728159_CONTROL_OF_ENERGY_FLUXES_IN_THE_GRID-TIED_DOMESTIC_POWER_SYSTEM_BASED_ON_WIND_ENERGY

Ramonas Č., Adomavičius V., Kepalas V. Research of the power conversion processes in the system of power supply from a number of wind turbines over the one grid-tied inverter. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies.  Kaunas: KTU, 2009. P. 368–373. Available online: https://www.researchgate.net/publication/298030848_RESEARCH_OF_THE_POWER_CONVERSION_PROCESSES_IN_THE_SYSTEM_OF_POWER_SUPPLY_FROM_A_NUMBER_OF_WIND_TURBINES_OVER_THE_ONE_GRID-TIED_INVERTER

Ramonas Č., Kepalas V., Adomavičius V. Research of the usage of double-fed generator in wind turbines. Electronics and Electrical Engineering. 2009, Nr. 8(96). P. 27–32. Available online: https://www.researchgate.net/publication/229016069_Research_of_the_Usage_of_Double-fed_Generators_in_Wind_Turbines

Adomavičius V., Watkowski T., Žilinskas E., Adomavičius A. Comparison of small wind turbines properties. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2009. P. 374–379. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/278728164_COMPARISON_OF_SMALL_SCALE_WIND_TURBINES_PROPERTIES

Ramonas Č., Adomavičius V., Kepalas V. Research of the grid-tied power system consisting of wind turbines and boiler GALAN. Electronics and Electrical Engineering. 2010, no. 10(106). P. 27–32. Available online: https://www.researchgate.net/publication/290552930_Research_of_the_Grid-Tied_Power_System_Consisting_of_Wind_Turbine_and_Boiler_GALAN

Kharchenko V.,  Nikitin B., Tikhonov P., Adomavičius V. Utmost efficiency coefficient of solar cells versus forbidden gap of used semiconductor. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2010. P. 289–294. https://www.researchgate.net/publication/280979040_UTMOST_EFFICIENCY_COEFFICIENT_OF_SOLAR_CELLS_VERSUS_FORBIDDEN_GAP_OF_USED_SEMICONDUCTOR

Ramonas Č., Adomavičius V. Control of space heating system based on boiler GALAN and fed from wind power and electric grid.  Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2010. P. 303–308. Available online: https://www.researchgate.net/publication/280979042_CONTROL_OF_SPACE_HEATING_SYSTEM_BASED_ON_BOILER_GALAN_AND_FED_FROM_WIND_POWER_AND_ELECTRIC_GRID

Petrauskas G., Adomavičius V. Framework for experimental research of hybrid water heating system. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2010. P. 295–298. Available online: https://www.researchgate.net/publication/298030568_FRAMEWORK_FOR_EXPERIMENTAL_RESEARCH_OF_HYBRID_WATER_HEATING_SYSTEM

Adomavičius V., Žukienė L. Mažosios kogeneracinės elektrinės ir jų plėtros perspektyvos. LTMA akademijos mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas. Klaipėda: KU leidykla, 2010, nr. 6. P. 55–68. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/294736187_Mazosios_kogeneracines_elektrines_ir_ju_pletros_perspektyvos

Adomavičius V., Masėnas T. Svobiškio mažosios hidroelektrinės energijos gamybos rodiklių analizė. LTMA mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas.  Klaipėda: KU leidykla, 2010, nr. 6. P. 87–92. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/301286122_SVOBISKIO_MAZOSIOS_HIDROELEKTRINES_ENERGIJOS_GAMYBOS_RODIKLIU_ANALIZE

Adomavičius V. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių naudojimo galimybės daugiabučiuose namuose.  LTMA mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas.  Klaipėda: KU leidykla,  2010, nr. 6.  P. 107–122. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/301687478_ATSINAUJINANCIUJU_ENERGIJOS_ISTEKLIU_NAUDOJIMO_GALIMYBES_DAUGIABUCIUOSE_NAMUOSE

Ramonas Č., Adomavičius V. Research of EMD in Small Scale Grid-Tied PV System. Proceedings of the 20th international conference Electromagnetic Disturbances EMD’2010. Kaunas: Technologija, 2010. P. 159–164. Available online: https://www.researchgate.net/publication/298030250_RESEARCH_OF_EMD_IN_SMALL_SCALE_GRID-TIED_PV_SYSTEM

Ramonas Č., Adomavičius V. Impact of DC/DC converter parameters on operation of solar power conversion system. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2011. P. 321-324 Available online: https://www.researchgate.net/publication/280978882_Impact_of_DCDC_converter_parameters_on_operation_of_solar_power_conversion_system

Ramonas Č., Adomavičius V., Gečys S. Research of Harmonic Minimization Possibilities in Grid-tied Photovoltaic System.  Electronics and Electrical Engineering. 2011, no. 1(107). P. 83–86. Available online: https://www.researchgate.net/publication/267430211_Research_of_Harmonic_Minimization_Possibilities_in_Grid-tied_Photovoltaic_System

Chemekov V., Kharchenko V., Adomavičius V. Modelling of autonomous heating, ventilating and air conditioning system based on the heat pump and wind turbine. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2011. P. 307–310. Available online: https://www.researchgate.net/publication/296667103_MODELLING_OF_AUTONOMOUS_HEATING_VENTILATING_AND_AIR_CONDITIONING_SYSTEM_BASED_ON_THE_HEAT_PUMP_AND_WIND_TURBINE

Kharchenko V., Chemekov V., Strebkov D., Adomavičius V. Multipurpose measuring complex for continuous monitoring of RES-based power systems. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2011. P. 311–316. Available online: https://www.researchgate.net/publication/280979349_MULTI-PURPOSE_MEASURING_COMPLEX_FOR_CONTINUOUS_MONITORING_OF_RES-BASED_POWER_SYSTEMS

Ramonas Č., Adomavičius V. Grid-tied converter with intermediate storage chain for multipurpose applications. Electronics and Electrical Engineering. 2011, no. 7(113). P. 15–20. Available online: https://www.researchgate.net/publication/272703338_Grid-tied_Converter_with_Intermediate_Storage_Chain_for_Multipurpose_Applications

Petrauskas G., Adomavičius V., Knyš A. Experimental research of control algorithm for solar assisted hybrid water heating system. Electronics and Electrical Engineering. 2011, no. 8(114). P. 97–100. Available online: https://www.researchgate.net/publication/277099353_Experimental_Research_of_Control_Algorithm_for_Solar_Assisted_Hybrid_Water_Heating_System

Adomavičius V., Žukienė L. Kogeneracinių mikroelektrinių su biomasės dujinimo grandimi darbo specifika. LTMA mokslo darbai: tarptautinis inovacinis taikomųjų mokslo darbų žurnalas. Klaipėda: KU leidykla, 2011, nr. 7.  P. 53–62. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/299490342_Operational_specifics_of_micro_CHP_with_biomass_gasifier

Adomavičius V., Ramonas Č. Solar-assisted partial apartment‘s space heating system. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies – 2012. Kaunas: KTU, 2012. P. 266–269. Available online: https://www.researchgate.net/publication/278728315_SOLAR-ASSISTED_PARTIAL_APARTMENT’S_SPACE_HEATING_SYSTEM

Харченко В., Чемеков В., Тихонов П., Адомавичюс В. Теплоснабжение дома от теплонасосной системы, использующей возобновляемые источники энергии. Научные труды Литовской академии прикладных наук, № 7, 2012. Клайпеда: издательство Клайпедского университета.  С. 45–52. https://www.researchgate.net/publication/328829747_TEPLOSNABZENIE_DOMA_OT_TEPLONASOSNOJ_SISTEMY_ISPOLZUUSEJ_VOZOBNOVLAEMYE_ISTOCNIKI_ENERGII

Ramonas Č., Adomavičius V. Research of the Converter Control Possibilities in the Grid-tied PV Power Plant. Elektronika ir Elektrotechnika, vol. 19, no. 10, 2013.  P. 37–40, Available online: https://www.researchgate.net/publication/271292607_Research_of_the_Converter_Control_Possibilities_in_the_Grid-tied_Renewable_Energy_Power_Plant

Ramonas Č., Adomavičius V. Sizing of the DC Chopper Parameters for the Grid-tied Converter Efficient Operation. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2013. P. 130–135. Available online: https://www.researchgate.net/publication/278728470_Sizing_of_the_dc_chopper_parameters_for_the_grid-tied_converter_efficient_operation

Адомавичюс В. Б., Харченко В. В., Валицкас И. Ю., Гусаров В. А. Источники регулируемой мощности в микросетях. Международный научный журнал Альтернативная энергетика и экология, № 07 (129), 2013. С. 60–65. Доступ в интернете: https://www.researchgate.net/publication/296667665_ISTOCNIKI_REGULIRUEMOJ_MOSNOSTI_V_MIKROSETAH_ADJUSTABLE_POWER_SOURCES_IN_MICROGRIDS

Адомавичюс В.Б., Николаев В.Г., Харченко В.В. Ветроэнергетические ресурсы Республики Литва. Периодический научно-технический журнал Малая энергетика, № 1-2, 2013. С. 48–52. Доступ в интернете: https://www.researchgate.net/publication/317078567_Vetroenergeticeskie_resursy_Respubliki_Litva

Č. Ramonas, V. Adomavičius, G. Petrauskas. Determination of parameters variation range in single-phase multi-input converter. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2014. P. 126–131. Available online: https://www.researchgate.net/publication/290556763_Determination_of_parameters_variation_range_in_single-phase_multi-input_converter

Č. Ramonas, V. Adomavičius. Development of Control System of the Single Phase Multi-input Inverter for Microgrids.  Elektronika ir Elektrotechnika (Electronics and Electrical Engineering), vol. 20, no. 9, 2014. P. 39–45. Available online: https://www.researchgate.net/publication/273128332_Development_of_Control_System_of_the_Single_Phase_Multi-Input_Inverter_for_Microgrids

Харченко В. В., Адомавичюс В. Б., Гусаров В. А., Валицкас И. Ю. Выбор источников генерации для использования в микросетях на основе ВИЭ. Науковий вiсник Нацiонального Унiверситету бiоресурсiв i природокористування Украïни. Збiрник наукових праць. Випуск 240. Серия Технiка та енергетика АПК. 2016. С. 31–43. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/304014545_Vybor_istocnikov_generacii_dla_ispolzovania_v_mikrosetah_na_osnove_VIE

Адомавичюс В. Б., Валицкас И. Ю., Гусаров В. А.,  Харченко В. В. Аргументы и новые возможности для увеличения доли энергоснабжения сельского хозяйства за счет ВИЭ. Труды 10-ой Юбилейной международной научно-технической конференции Энергоснабжение и энергосбережение в сельском хозяйстве. Часть 4. Возобновляемые источники энергии. Местные энергоресурсы. Экология. Инновации в сельском хозяйстве. № 5(20), 24–25 мая 2016, с. 22–27. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/304014275_Argumenty_i_novye_vozmoznosti_dla_uvelicenia_doli_energosnabzenia_selskogo_hozajstva_za_scet_VIE

Adomavičius V., Kaminickas M. Analysis of PV power future development possibilities. Energetika. T. 60, nr. 4, 2014. P. 233–248. Available online: https://www.researchgate.net/publication/271836686_Analysis_of_PV_power_future_development_possibilities

Adomavičius V., Pušinaitis L. Analysis of the RES-based power production growth rates in Lithuania in regard to the EU targets for 2020. Proceedings of International Conference Electrical and Control Technologies. Kaunas: KTU, 2014.  P. 132–137. Available online: https://www.researchgate.net/publication/292966732_ANALYSIS_OF_THE_RES-BASED_POWER_PRODUCTION_GROWTH_RATES_IN_LITHUANIA_IN_REGARD_TO_THE_EU_TARGETS_FOR_2020

Adomavičius V., Pušinaitis L., Kaminickas M. Elektros energijos kaupimo priemonių šiuolaikinė būklė ir plėtros perspektyvos. Publikuotas pasauliniame mokslo darbų tinkle ResearchGate, 2016 m. kovo 8 d. 22 p. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/303315906_Elektros_energijos_kaupimo_priemoniu_siuolaikine_bukle_ir_pletros_perspektyvos

Adomavičius V., Valickas J., Petrauskas G., Pušinaitis L. Potential of village house for sustainable energy production. Proceedings of 6th International Conference on Trends in Agriculture Engineering  – Part I. Prague, Czech Republic, September 7–9, 2016. P. 17–25. https://www.researchgate.net/publication/308305426_POTENTIAL_OF_VILLAGE_HOUSE_FOR_SUSTAINABLE_ENERGY_PRODUCTION

Adomavičius V., Valickas J., Petrauskas G., Pušinaitis L. Concept of RES-based microgrid for apartment building. The 11th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems (ITMS’2016). Panevėžys, Lithuania; 28–29 April, 2016. Medimond Publishing Company, 2016. P. 1–6. Available online: https://www.researchgate.net/publication/309430727_Concept_of_RES-based_microgrid_for_apartment_building

Mikšys N., Vitkauskas M., Vizgirda R., Adomavičius V. Atsinaujinančiųjų išteklių elektrinių energijos gamybos rodiklių kaitos dėsningumų tyrimas. Proceedings of the 14th student scientific conference on Electronics, Energy, Telecommunications and Automation (E2TA). Kaunas: Technologija, 2017. P. 64–68. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/316989553_Atsinaujinanciuju_istekliu_elektriniu_energijos_gamybos_rodikliu_kaitos_desningumu_tyrimas

Vizgirda R., Vitkauskas M., Adomavičius V. Saulės elektrinės naudojimo galimybių Kruonio HAE tyrimas. Proceedings of the 15th student scientific conference on Electronics, Energy, Telecommunications and Automation. Kaunas: Technologija, 2018. P. 7–11. https://www.researchgate.net/publication/325441683_Saules_elektrines_naudojimo_galimybiu_Kruonio_HAE_tyrimas

Adomavičius V., Valickas J., Petrauskas G. Synchronization of heat pump operation with positive daily gains of ambient air temperature. Proceedings of the 12th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems (ITMS’2018). Panevėžys, Lithuania, 26–27 April 2018. P. 5–12. Available online: http://www.edlearning.it/ebook/B427_ITELMS.pdf

Adomavičius V. Vandenilis ateities energetikoje ir transporte. Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos mokslo darbai. Klaipėdos universiteto leidykla, 2018, Nr. 8. P 47–65. Prieiga internete:  https://www.researchgate.net/publication/330933922_Vandenilis_ateities_energetikoje_ir_transporteHydrogen_in_future_power_systems_and_transport

Adomavičius V. Darniosios plėtros mokymo programos gairės Tauragės atviros prieigos STEAM centro specializuotai laboratorijai / Guidelines for early development of training program for specialized laboratory of Taurage open access STEAM centre. LTMA mokslo darbai. KU leidykla, 2018, nr. 8, p. 66-75. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/331408012_Darniosios_pletros_mokymo_programos_gaires_Taurages_atviros_prieigos_STEAM_centro_specializuotai_laboratorijai_Guidelines_for_early_development_of_training_program_for_specialized_laboratory_of_Taurag

[collapse]