LTMA statutas

LIETUVOS TAIKOMŲJŲ MOKSLŲ AKADEMIJOS STATUTAS

Priimtas Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos suvažiavime 2008 m.

I.. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos taikomųjų mokslų akademija (toliau vadinama – LTMA) tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.
 2. LTMA teisinė forma yra asociacija. Oficialus pavadinimas – Lietuvos taikomųjų mokslų akademija (anglų kalba – Lithuanian Academy of Applied Sciences).
 3. LTMA yra savarankiškas juridinis asmuo, turintis antspaudą su įrašu “Lietuvos taikomųjų mokslų akademija“, ženklą, vėliavą, kitą simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybėse registruotose bankų įstaigose, turintis teisę vykdyti komercinę–ūkinę, finansinę bei organizacinę veiklą, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, juo naudotis, disponuoti ir valdyti.
 4. LTMA yra ribotos civilinės atsakomybės. Pagal savo prievoles LTMA atsako tik jai nuosavybės priklausančiu turtu ir neatsako už savo narių prievoles, o pastarieji – už LTMA prievoles. Kai LTMA negali įvykdyti prievolės dėl savo nario nesąžiningų veiksmų, pastarasis ir LTMA atsako subsidiariai.
 5. LTMA yra ne pelno organizacija, kuri naudojasi juridinių ir fizinių asmenų parama, labdara ar kitokia Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama pagalbos forma
 6. LTMA finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
 7. LTMA veiklos laikotarpis neribotas.
 8. LTMA savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiuo Statutu, santykius su fiziniais ir juridiniais asmenimis grindžia sutartimis.
 9. LTMA veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.
 10. LTMA buveinės adresas: Klaipėda, H.Manto g. 84, LT-92294, Lietuvos Respublika.
[collapse]
II. LTMA TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Pagrindinis LTMA tikslas yra vienyti mokslininkus, atliekančius taikomojo pobūdžio mokslinio tyrimo ir kitokius kūrybinius darbus, telkti piliečių, verslininkų, politikų iniciatyvą, žinias bei patirtį, ieškant veiksmingiausių darnios Lietuvos kūrimo idėjų ir jas įgyvendinant visų gyventojų labui.
 2. Siekdama savo tikslo LTMA:
  12.1. sutelktomis mokslininkų pastangomis vysto taikomuosius mokslus Lietuvos valstybei ir jos piliečiams aktualia tematika;
  12.2. atlieka tyrimus, teikia metodologinę, metodinę ir kitą pagalbą, pasiūlymus ir nepriklausomus vertinimus politinėms partijoms, valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, socialinėms grupėms ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems kuriant nacionalines ir atskirų ūkio bei visuomeninio gyvenimo sričių vystymo strategijas;
  12.3. plėtoja taikomojo mokslo darbus naujausių gaminių bei technologijų sukūrimo tikslais, ekonomikos, gamtosaugos, teisėsaugos, darbo ir sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų sričių problemoms spręsti.
  12.4. prioritetinė taikomojo mokslo tyrimų sritis – energetika, ypač atsinaujinantys šaltiniai ir alternatyvioji energetika;
  12.5. kaupia ir skleidžia informaciją apie taikomojo mokslo tyrimus bei darnios plėtros politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje, propaguoja darnaus vystymosi idėjas visuomenėje;
  12.6 siekia pritraukti Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą LTMA veiklai;
  12.7. dalyvauja užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų taikomojo mokslo tyrimų programose ir projektuose;
  12..8. rūpinasi jaunųjų mokslininkų ugdymu, organizuoja mokslinius seminarus ir konferencijas LTMA nariams, rėmėjams, jauniesiems mokslininkams bei kitiems suinteresuotiems visuomenės atstovams apie LTMA atliekamus darbus ir jų rezultatus;
  12.9. įstatymų nustatyta tvarka sudaro mokslinio tyrimo ir ekspertų grupes, komisijas, komitetus, laikinus kolektyvus, steigia LTMA mokslo institutus, įmones, informavimo įstaigas, kitas viešąsias įstaigas;
  12.10. siekia, kad vertingi taikomojo pobūdžio darbai gautų deramą įvertinimą, jų autoriams suteikiant mokslinius laipsnius ir vardus.
 3. Savo tikslams pasiekti LTMA gali užsiimti įstatymų nedraudžiama ūkine komercine veikla.
[collapse]
III. LTMA NARIAI, RĖMĖJAI IR AKADEMIKAI

 1. LTMA nariais gali būti fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai: mokslininkai, išradėjai, specialistai su aukštuoju išsilavinimu mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos ir kitų sričių darbuotojai, atlikę Lietuvai, kaip valstybei, arba jos piliečiams svarbių kūrybinio pobūdžio darbų..
  14a. Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos nariais gali būti ir užsienio šalių piliečiai, jeigu jie pritaria LTMA įstatams ir jų veikla tenkina tas pačias II skirsnyje numatytas sąlygas
 2. LTMA narys turi teisę:
  15.1. rinkti ir būti renkamu į LTMA valdymo organus;
  15.2. kreiptis į LTMA dėl teisinės, moralinės ar kitokios paramos ir ją gauti šiame Statute ar LTMA planuose numatytai veiklai vykdyti;
  15.3. gauti informaciją apie LTMA veiklą, planuojamus renginius ir tuose renginiuose dalyvauti;
  15.4. teikti siūlymus visais LTMA veiklos klausimais ir gauti atsakymus;
  15.5. skelbti savo baigtų darbų rezultatus Lietuvos ir užsienio leidiniuose;
  15.5. išstoti iš LTMA.
 3. LTMA nariai privalo:
  16.1. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, LTMA Statuto reikalavimų;
  16.2. dalyvauti LTMA veikloje, plėtoti LTMA narių tarpusavio ryšius ir bendradarbiavimą;
  16.3. propaguoti LTMA veiklą, skatinti kitus mokslininkus įsijungti į LTMA;
  16.4. nedaryti žalos LTMA;
  16.4. vykdyti LTMA valdymo organų nutarimus;
  16.5. mokėti nustatyto dydžio stojamąjį ir metinį nario mokesčius;
  16.6. vykdyti tarpusavio įsipareigojimus bei laikytis tarpusavio susitarimų;
 4. LTMA nariui draudžiama:
  17.1. skleisti informaciją apie kitų LTMA narių darbo rezultatus be tų darbų autorių sutikimo;
  17.2. veikti prieš LTMA ar atskirus jos narius;
  17.3. pretenduoti į LTMA turtą ar lėšas.
 5. LTMA rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, įvairiais būdais remiantys LTMA veiklą.
 6. LTMA nariai – aukščiausios kvalifikacijos specialistai, itin nusipelnę Lietuvai, jos piliečiams mokslo,išradybos ir kitokiais kūrybinio pobūdžio darbais, renkami LTMA akademikais.
  19a Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos nariai – užsienio šalių piliečiai taip pat gali būti renkami LTMA akademikais ta pačia tvarka, kaip Lietuvos piliečiai.
 7. LTMA akademikais slaptu balsavimu renka akademijos kvalifikacinė kolegija, kurią iš aukščiausios kvalifikacijos ir (ar) daug nuopelnų turinčių akademijos narių tarpo skiria LTMA taryba. LTMA kvalifikacinės kolegijos nariai tampa pirmaisiais LTMA akademikais
[collapse]
III. LTMA TEISĖS IR PAREIGOS

 1. LTMA įgyvendindama savo uždavinius turi teisę:
  21.1. gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, viešųjų įstaigų, nevyriausybinių organizacijų, kitų įmonių, įstaigų bei organizacijų finansinę, materialią ir intelektinę paramą, reikalingą LTMA uždaviniams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti, teikti bei gauti labdarą;
  21.2. pasitelkti kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, tarptautinių organizacijų atstovus ir specialistus, susitarus su jų vadovais, sprendžiamoms problemoms nagrinėti;
  21.3. organizuoti konferencijas, seminarus ir kitus renginius Lietuvos Respublikoje taikomojo mokslo tyrimų tematika;
  21.4. išsinuomoti, pirkti ar kitaip įsigyti turtą, jį valdyti, naudotis ir disponuoti juo įstatymų ir LTMA Statuto nustatyta tvarka;
  21.5. gauti paskolas;
  21.6. samdyti pagal darbo ir kitas sutartis fizinius bei juridinius asmenis vykdyti Statute numatytai veiklai, sudaryti sutartis bei prisiimti įsipareigojimus;
  21.7. teikti mokamas paslaugas, atlikti sutartinius darbus bei nustatyti jų kainas;
  21.8. naudoti lėšas Statute nustatytiems tikslams įgyvendinti;
  21.9. skelbti konkursus priemonėms įgyvendinti;
  21.10. užmegzti tarptautinius ryšius;
  21.11. stoti į ne pelno organizacijų asociacijas, tarp jų ir tarptautines, bei dalyvauti jų veikloje;
  21.12. raštu, žodžiu ar kitais būdais nekliudomai skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LTMA tikslus ir uždavinius;
  21.13. steigti LTMA filialus, atstovybes ir fondus;
  21.14. vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę-komercinę veiklą, reikalingą LTMA tikslams pasiekti ir neprieštaraujančią jos Statutui;
  21.15. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jam suteiktomis teisėmis.
 2. LTMA privalo:
  22.1. tik pagal paskirtį ir nustatyta tvarka naudoti iš tarptautinių organizacijų ir fondų bei Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių biudžetų bei kitų šaltinių suteiktas lėšas taikomojo pobūdžio mokslinio tyrimo ir kitokius kūrybinius darbus finansuoti ir vykdyti;
  22.2. tvarkyti buhalterinę apskaitą Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų nustatyta tvarka bei kaupti informaciją apie visus per LTMA vykdomus projektus;
  22.3. teikti finansines, buhalterines ataskaitas bei įstatymų nustatyta tvarka mokėti mokesčius;
  22.4. gauti leidimą (licenciją), jeigu numato verstis tokia veikla, kuriai pagal Lietuvos Respublikos įmonių įstatymą ir kitus įstatymus reikia leidimo (licencijos).
  22.5. laikytis Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme numatytų asociacijų veiklos apribojimų.
 3. LTMA gali turėti ir kitokių, šiame Statute nenustatytų teisių ir pareigų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams.
[collapse]
IV. LTMA VALDYMAS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

 1. LTMA turi šiuos organus - visuotinį narių susirinkimą-suvažiavimą (toliau – Suvažiavimas), LTMA Tarybą, (toliau – Taryba) ir vienasmenį valdymo organą – LTMA Prezidentą (toliau – Prezidentas).
 2. Suvažiavimas yra aukščiausias LTMA organas. Suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus – ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei.
 3. Suvažiavimas :
  26.1. priima, keičia LTMA Statutą;
  26.2. renka ir atšaukia Tarybą, nustato Tarybos narių skaičių;
  26.3. renka ir atšaukia Prezidentą,
  26.4. Prezidento teikimu renka ir atšaukia viceprezidentą, mokslinį sekretorių;
  26.4. skiria revizorių, nustato jo darbo sutarties sąlygas;
  26.5. nustato LTMA vidaus kontrolės tvarką;
  26.6. formuoja bei tvirtina metinį LTMA biudžetą;
  26.7. tvirtina metinę finansinę atskaitomybę;
  26.8. priima sprendimą dėl LTMA reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo;
  26.9. išklauso ir tvirtina LTMA Tarybos, Prezidento ir revizoriaus ataskaitas;
  26.10. nustato LTMA narių stojamųjų įnašų dydį ir narių mokesčių dydį, jų mokėjimo tvarką;
  26.11. išklauso autorių pranešimus apie atliktus įdomiausius kūrybinius darbus;
  26.12. steigia premijas ir apdovanojimus už žymius mokslo laimėjimus;
  26.13. priima sprendimą dėl LTMA likvidavimo;
  26.14. sprendžia kitus įstatymuose ir LTMA Statute Suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus.
 4. Suvažiavimo sušaukimo tvarka:
  27.1. Eilinį visuotinį suvažiavimą šaukia Taryba; neeilinį visuotinį suvažiavimą sušaukti turi teisę Prezidentas, Taryba arba ne mažiau kaip 2/3 LTMA narių.
  27.2. Pranešimas apie Suvažiavimo sušaukimą skelbiamas šio Statuto VIII skirsnyje nustatyta tvarka.
  27.3. Suvažiavimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sprendimo paskelbimo.
 5. Prezidentas eiliniam Suvažiavimui privalo pateikti LTMA metinę finansinę atskaitomybę ir praėjusių finansinių metų LTMA veiklos ataskaitą.
 6. Suvažiavimas gali būti šaukiamas teismo sprendimu, jei jis nebuvo sušauktas įstatymų ir LTMA Statuto nustatyta tvarka ir dėl to į teismą kreipėsi LTMA narys.
 7. Kiekvienas Suvažiavimas turi išrinkti susirinkimo pirmininką ir sekretorių.
 8. Suvažiavimo sprendimų priėmimo tvarka:
  31.1. Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LTMA nariai.. Vienas narys Suvažiavime turi vieną balsą. Suvažiavimui sutikus, jame svečių teisėmis gali dalyvauti ir kiti asmenys;
  31.2. Suvažiavimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 LTMA narių.. Jeigu kvorumo nėra, Suvažiavimas laikomas neįvykusiu ir per 15 (penkiolika) dienų turi būti sušauktas pakartotinis Suvažiavimas.
  Pakartotinis Suvažiavimas laikomas įvykusiu nepriklauskomai nuo dalyvių skaičiaus. Jis turi teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio Suvažiavimo darbotvarkę;
  31.3. Balsavimas Suvažiavime yra atviras. Slaptas balsavimas vykdomas, jei to pageidauja nors vienas LTMA narys ir tam pritaria ne mažiau kaip 1/10 Suvažiavime dalyvaujančių LTMA narių;
  31.4. Suvažiavimo sprendimai priimami absoliučia balsų dauguma (jei už sprendimą balsuoja daugiau nei 1/2 Suvažiavime dalyvaujančių narių);
  31.5. Sprendimai dėl LTMA reorganizavimo ir reorganizavimo sąlygų tvirtinimo, likvidavimo ar likvidavimo atšaukimo priimami 2/3 Suvažiavime dalyvaujančių LTMA narių balsų dauguma;
  31.6. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, nutarimas laikomas nepriimtu. Renkant Prezidentą, viceprezidentą, mokslinį sekretorių, skiriant revizorių, kitus asmenis, išrinktais ar paskirtais laikomi tie kandidatai, kurie surinko daugiausiai balsų.
  31.7. Protokolą pasirašo Suvažiavimo pirmininkas ir sekretorius.
  31.8. Protokolas turi būti surašytas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Suvažiavimo dienos. Prie protokolo turi būti pridedama: Suvažiavime dalyvavusių narių registravimo sąrašas; įgaliojimai ir kiti dokumentai, patvirtinantys asmenų teisę balsuoti; dokumentai, patvirtinantys, kad nariams buvo pranešta apie Suvažiavimo sušaukimą; pastabos dėl protokolo ir protokolą pasirašiusių asmenų išvada dėl šių pastabų.
 9. Taryba yra kolektyvinis LTMA valdymo organas, vadovaujantis LTMA veiklai tarp suvažiavimų.
  32.1. Taryba yra sudaroma iš septynių asmenų.
  32.2. Taryba yra renkama suvažiavime ketverių metų kadencijai.
  32.3. Prezidentas, viceprezidentas, mokslinis sekretorius yra Tarybos nariais pagal pareigas.
  32.4. Tarybos nariais negali būti LTMA darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis.
  32.5. Tarybos nariai gali atsistatydinti arba jų įgaliojimus Suvažiavimas gali atšaukti, jei:
  32.5.1. Tarybos narys yra nuteistas už nusikaltimo padarymą;
  32.5.2. Tarybos narys tampa neveiksnus (psichinės ar kitos ligos atveju ir pan.);
  32.5.3. Tarybos narys 5 (penkis) ar daugiau kartų iš eilės be pateisinamų priežasčių nedalyvavo
  Tarybos posėdžiuose arba kitaip akivaizdžiai vengia dalyvauti LTMA veikloje;
  32.6. Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja Tarybos pirmininkas. Jis kartu yra ir LTMA Prezidentas.
  32.7. Tarybos pirmininko pavaduotojas kartu yra ir LTMA viceprezidentas.
 10. Tarybos kompetencija:
  33.1. tvirtina LTMA veiklos programų sąmatas; numato lėšų panaudojimo tvarką;
  33.2. priima sprendimus dėl LTMA turto valdymo, naudojimo ir disponavimo;
  33.3. steigia, reorganizuoja ir likviduoja LTMA filialus ir atstovybes, tvirtina jų nuostatus;
  33.4. priima sprendimus dėl kitų juridinių asmenų steigimo ir likvidavimo, skiria ir atšaukia jų vadovus, tvirtina įstatus;
  33.5. išklauso ir tvirtina LTMA steigtų juridinių asmenų metines veiklos ir finansines ataskaitas;
  33.6. sudaro su Prezidentu, viceprezidentu, moksliniu sekretoriumi darbo sutartį, nustato jų darbo užmokesčio dydį ir įgalioja vieną iš tarybos narių pasirašyti sutartis;
  33.7. svarsto Suvažiavimo patvirtintas prioritetines LTMA veiklos kryptis ir numato jų vykdymo būdus;
  33.8. priima naujus LTMA narius, sprendžia klausimą dėl nario pašalinimo iš LTMA;
  33.9. priima sprendimus dėl tapimo kitų visuomeninių organizacijų dalyviu;
  33.10. tvirtina LTMA valdymo organų darbo reglamentus;
  33.11. sudaro LTMA mokslo sričių ekspertų komitetus, kurių nariais gali būti atitinkamos mokslo srities mokslininkai, valstybės valdymo institucijų ir verslo atstovai;
  33.12. rengia konkursus tiksliniams tyrimams atlikti iš rėmėjų įnašų;
  33.13. aprobuoja metinę LTMA išlaidų sąmatą ir metinius veiklos planus;
  33.14. aprobuoja metines finansines ir veiklos ataskaitas;
  33.15. tvirtina ilgalaikes programas ir projektus, numato LTMA veiklos strategiją;
  33.16. teikia pasiūlymus Suvažiavimui dėl LTMA veiklos;
  1. priima kitus nutarimus dėl LTMA veiklos LTMA narių pateiktais klausimais;
   33.18. nustato administracijai privalomas veiklos užduotis.
 11. Taryba nutarimus priima savo posėdžiuose. Tarybos posėdžiai šaukiami kas 3 (trys) mėnesiai. Neeilinis Tarybos posėdis gali būti sušauktas tuo atveju, jeigu to reikalauja ne mažiau kaip 1/3 Tarybos narių, Tarybos pirmininkas, Prezidentas.
 12. Posėdžio vietą, laiką ir darbotvarkę nustato Tarybos pirmininkas. Pranešimai raštu apie rengiamą Valdybos posėdį, darbotvarkės klausimai kartu su kita susijusia medžiaga Valdybos nariams turi būti įteikti ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) kalendorines dienas.
 13. Tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Tarybos narių. Tarybos sprendimai priimami, jeigu už juos balsuoja daugiau kaip pusė visų Tarybos narių.
 14. Tarybos posėdyje nedalyvaujantys jos nariai gali raštu balsuoti iš anksto paskelbtu darbotvarkės klausimu. Tarybos narys, kuris iš anksto balsuoja paskelbtu darbotvarkės klausimu, yra laikomas dalyvaujančiu posėdyje ir yra įskaitomas į kvorumą.
 15. Tarybos nariai, kurie yra tiesiogiai susiję su svarstomu projektu, sprendimų dėl minėto projekto priėmimo procese dalyvauti negali.
 16. Visi Tarybos posėdžiai protokoluojami. Tarybos nutarimus pasirašo Tarybos pirmininkas ir posėdžio sekretorius. Posėdžio sekretoriumi kiekvieno posėdžio pradžioje paprasta balsų dauguma išrenkamas vienas iš Tarybos narių.
 17. Tarybos nariams, išskyrus valstybės tarnautojus, už darbą Taryboje gali būti atlyginama. Tarybos narių atlyginimo už darbą Taryboje tvarką nustato Suvažiavimas..
 18. Prezidentas yra vienasmenis LTMA valdymo organas yra. Jis pagal pareigas yra ir LTMA Tarybos pirmininkas.
 19. Prezidento rinkimo ir atleidimo tvarka:
  42.1. Prezidentą į pareigas renka ir atleidžia Suvažiavimas;
  42.2. Prezidentas yra atskaitingas Suvažiavimui;
  42.3. Darbo sutartį su Prezidentu sudaro ir ją nutraukia Tarybos įgaliotas asmuo. Su Prezidentu gali būti sudaryta ir jo visiškos materialinės atsakomybės sutartis.
  42.4. Darbo ginčai tarp Prezidento ir LTMA nagrinėjami teisme.
 20. Prezidentas vienas arba kartu su administracija:
  43.1. organizuoja ir vykdo LTMA operatyviąją veiklą, veikia LTMA vardu ir atsako už LTMA pavestų uždavinių įgyvendinimą;
  43.2. užtikrina, kad LTMA veikloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių analogiškų asociacijų veiklą;
  43.3. tvirtina LTMA struktūrą, LTMA darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus, LTMA tarnautojų pareigybių aprašymus ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigines instrukcijas, priima ir atleidžia iš darbo, nustato darbuotojų atlyginimus, skiria darbuotojams nuobaudas ir juos skatina;
  43.4. įstatymų numatyta tvarka sudaro sutartis su ekspertais ir kitais Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių fiziniais ir juridiniais asmenimis, kurių paslaugų reikia LTMA funkcijoms atlikti;
  43.5. organizuoja Suvažiavimą, rengia jam ataskaitas, sprendimų projektus darbotvarkės klausimais;
  43.6. vykdo Suvažiavimo, Tarybos nutarimus, patvirtintą biudžetą, rengia ir Suvažiavimui teikia metinę LTMA veiklos ataskaitą;
  43.7. tvarko LTMA turtą;
  43.8. atstovauja LTMA valdžios ir valdymo institucijose, teismuose, santykiuose su kitais subjektais;
  43.9. pagal kompetenciją leidžia įsakymus, kontroliuoja, kaip jie vykdomi;
  43.10. įgyvendina LTMA Tarybos nutarimus, sudaro sutartis;
  43.11. atidaro ir uždaro sąskaitas bankų įstaigose
  43.12. organizuoja LTMA finansinės veiklos auditą, nustatyta tvarka teikia finansų institucijoms LTMA lėšų naudojimo apyskaitas;
  43.13. propaguoja LTMA veiklą;
  43.14. LTMA vardu prisiima kitas prievoles ir vykdo kitus įsipareigojimus, kurie neprieštarauja įstatymams, atlieka kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas.
 21. Prezidentas turi teisę:
  44.1. inicijuoti eilinius ar neeilinius Suvažiavimus;
  44.2. sušaukti neeilinį Tarybos posėdį;
  44.3. pirmininkauti Suvažiavimo, Tarybos posėdžiams;
  44.4. argumentuotai siūlyti Tarybai persvarstyti jos priimtus nutarimus, jeigu jie prieštarauja teisės aktams, šiam Statutui ar LTMA lėšų skyrimo prioritetams ir principams.
 22. Laikinai nesant Prezidento, jo funkcijas atlieka viceprezidentas.
 23. Prezidentas atsako už:
  46.1. finansinės atskaitomybės sudarymą;
  46.2. Suvažiavimo sušaukimą;
  46.3. duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui;
  46.4. pranešimą LTMA nariams apie įvykius, turinčius esminės reikšmės LTMA veiklai;
  46.5. informacijos apie LTMA veiklą pateikimą visuomenei, viešos informacijos paskelbimą;
  46.6. kitus veiksmus, kurie yra vadovui numatyti teisės aktuose bei LTMA Statute.
 24. Viceprezidentas:
  47.1. atsako už projektų parengimą;
  47.2. vadovauja LTMA administracijos darbui;
  47.3. šio Statuto numatytais atvejais eina Prezidento pareigas;
  47.4. vykdo kitas Tarybos Prezidento pavestas funkcijas.
 25. Buhalterinę apskaitą LTMA tvarko vyriausiasis finansininkas (buhalteris). Jį skiria ir atleidžia Prezidentas. Vyriausiojo finansininko funkcijas gali atlikti pagal sutartį ir kitas juridinis asmuo.
 26. Mokslinį tiriamąjį darbą organizuoja ir koordinuoja mokslinis sekretorius.
 27. Mokslinio sekretoriaus kompetenciją nustato LTMA Tarybos patvirtinti mokslinio sekretoriaus pareiginiai nuostatai.
 28. LTMA nariai ir akademikai – užsienio šalių piliečiai gali būti renkami LTMA ambasadoriais savo šalyje. Jų funkcijos būtų koordinuoti bendradarbiavimą tarp savo šalies mokslininkų – LTMA narių ir LTMA.
[collapse]
V. LTMA LĖŠŲ ŠALTINIAI, LĖŠŲ NAUDOJIMAS

 1. LTMA lėšas sudaro:
  51.1. stojamasis ir nario mokesčiai;
  51.2. .lėšos, gautos kaip labdara, parama, dovana, taip pat gautos pagal testamentą;
  51.3. kredito įstaigų palūkanos už saugomas LTMA lėšas, gautos baudos ar netesybos;
  51.4. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
  51.5. skolintos lėšos;
  51.6. .valstybės ir savivaldybės tiksliniai asignavimai;
  51.7. Lietuvos ir užsienio fondų asignavimai;
  51.6. lėšos, gautos pardavus ar išnuomavus turtą;
  51.4. kitos teisėtai įgytos lėšos ir pajamos.
 2. Lėšoms, gaunamoms iš Lietuvos valstybės ar savivaldybių biudžetų bei fondų, panaudoti turi būti sudaryta išlaidų sąmata. Lėšoms, gaunamoms iš kitų šaltinių, panaudoti išlaidų sąmata sudaroma, jei to reikalauja lėšas suteikiantys subjektai.
 3. LTMA lėšų dalis naudojama:
  53.1. LTMA darbuotojų darbo užmokesčiui mokėti;
  53.2. socialinio draudimo įmokoms padengti;
  53.3. LTMA ūkinėms išlaidoms apmokėti;
  53.4. LTMA veiklai finansuoti.
 4. LTMA lėšas, gautas kaip labdarą ar paramą, taip pat pagal testamentą naudoja labdaros (paramos) teikėjo arba testatoriaus nurodymu šiame Statute numatytai veiklai.
 5. Labdaros arba paramos bei pagal testamentą gautos lėšos laikomos LTMA atskiroje lėšų sąskaitoje. LTMA iš valstybės ir savivaldybių biudžetų gautas lėšas laiko LTMA atskiroje lėšų sąskaitoje.
 6. Kiekvienais metais Prezidentas paruošia finansinę ataskaitą, nurodydamas, iš kokių šaltinių buvo gautos lėšos LTMA veiklai ir kaip šios lėšos buvo panaudotos, taip pat sudaro ateinančių metų sąmatą (biudžeto projektą), nurodydamas numatomus pajamų šaltinius. Ataskaitas ir sąmatas tvirtina Suvažiavimas.
 7. LTMA lėšos jų gavėjams skiriamos vadovaujantis Tarybos nutarimais.
 8. Lėšų skyrimo klausimus Taryba svarsto savo posėdžiuose, atsižvelgdama į LTMA lėšų skyrimo prioritetus ir vadovaudamasi atitinkamais teisės aktais.
 9. Prašymus gali pateikti mokslo institucijos, kiti juridiniai asmenys, mokslininkai ir jų grupės. Prašymų įvertinimą atlieka Tarybos pakviesti mokslo sričių ekspertai.
 10. Įvykdytų LTMA finansuotų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų finansinės ir dalykinės ataskaitos pateikiamos LTMA.. Pateiktų ataskaitų ekspertinį įvertinimą organizuoja Prezidentas kartu su moksliniu sekretoriumi.
 11. LTMA kasmet viešai skelbia savo interneto svetainėje prašymų sąrašą ir informaciją apie mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektus, gavusius LTMA lėšų, nurodydamas jų pavadinimus, skirtų lėšų sumas, taip pat mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus.
 12. LTMA gautas pelnas negali būti skiriamas LTMA nariams, darbuotojų premijoms.
 13. LTMA vykdo buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę ir statistinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
[collapse]
VI. LTMA TURTAS IR DISPONAVIMO JUO TVARKA

 1. LTMA nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, leidyklos, spaustuvės, transporto priemonės, socialiniai ir labdaros projektai, mokslo darbų rezultatų demonstraciniai objektai, intelektinės nuiosavybės objektai ir kt.
 2. LTMA turtą gali sudaryti narių jai perduotas turtas, taip pat turtas, gautas pagal testamentą, finansiniai ištekliai, kitas teisėtai įgytas turtas.
 3. LTMA gali būti perduotas turtas neatlygintinai naudotis panaudos pagrindais.
 4. Valstybės ir/ar savivaldybės panaudos pagrindais perduotas turtas naudojamas ir valdomas įstatymų nustatyta tvarka.
 5. LTMA pardavusi jos veiklai nereikalingas materialines vertybes, gautas pajamas naudoja šiame Statute numatytiems tikslams įgyvendinti.
 6. LTMA turtą operatyviai tvarko Prezidentas. LTMA gali perduoti, perleisti, išnuomoti, įkeisti ilgalaikį turtą, taip pat laiduoti ar garantuoti kitų subjektų prievolių įvykdymą tik Suvažiavimo nutarimu
[collapse]
VII. LTMA FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 1. LTMA praėjusių metų finansinės veiklos ataskaitos turi būti parengtos ir pateiktos Tarybai bei Suvažiavimui iki einamųjų metų kovo 31 dienos.
 2. LTMA kitų metų išlaidų sąmata, aprobuota Tarybos, turi būti pateikta Suvažiavimui tvirtinti iki einamųjų metų gruodžio 15 d.
 3. LTMA finansinei veiklai tikrinti Suvažiavimas revizorių (auditorių). Revizoriumi (auditoriumi) gali būti veiksnus fizinis asmuo, turintis kvalifikacijos atestatą, arba įmonė, teikianti buhalterinės apskaitos ar audito paslaugas
 4. Revizorius (auditorius) atlieka savo pareigas vadovaudamasis darbo reglamentu ir Suvažiavimo, Tarybos ar Prezidento jam suformuluota užduotimi. Apie patikrinimo rezultatus revizorius (auditorius) privalo artimiausiu metu pranešti Suvažiavimui ir Prezidentui.
 5. LTMA revizoriaus ataskaitą tvirtina Suvažiavimas.
 6. Revizoriaus (auditoriaus) darbą (paslaugas) apmoka LTMA.
 7. Valstybės ir savivaldybių kontrolės institucijos turi teisę įstatymų nustatyta tvarka tikrinti LTMA veiklą.
 8. LTMA administracija privalo pateikti valstybės (savivaldybės) kontrolės institucijoms, taip pat LTMA revizoriui (auditoriui) jų reikalaujamus LTMA dokumentus.
[collapse]
VIII. LTMA PRANEŠIMŲ PASKELBIMO TVARKA

 1. LTMA nario pareikalavimu LTMA per 10 darbo dienas privalo jam pateikti LTMA dokumentus ir turimą informaciją apie veiklą.
 2. LTMA dokumentai ir informacija LTMA nariui yra pateikiami LTMA nario buveinėje.
 3. Įstatymų nustatyta tvarka ir terminais pranešimai apie LTMA likvidavimą, reorganizavimą bei kitais Asociacijų ir kituose įstatymuose nustatytais atvejais skelbiami viešai spaudoje (dienraštyje „Lietuvos žinios“) ir/arba pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir/arba registruotuoju laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Civilinis kodeksas ir Asociacijų įstatymas.
 4. Pranešimai apie šaukiamą Suvažiavimą, jo sprendimų projektai ir kiti dokumentai, su kuriais turi susipažinti LTMA nariai, išsiunčiami registruotaisiais laiškais arba įteikiami kiekvienam nariui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki Suvažiavimo. Pranešime apie Suvažiavimo sušaukimą turi būti nurodyta: data, laikas, vieta, darbotvarkė.
 5. LTMA veiklos ataskaita yra vieša, kiekvieno fizinio ar juridinio asmens pareikalavimu LTMA turi sudaryti jam sąlygas LTMA buveinėje susipažinti su šia ataskaita. Už informacijos teisingumą atsako LTMA Prezidentas.
[collapse]
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Šio Statuto pakeitimai ir papildymai tvirtinami Suvažiavime absoliučia jame dalyvaujančių narių balsų dauguma (daugiau nei ½ dalyvaujančiųjų balsų).
 2. Statutas ne vėliau kaip per vieną mėnesį po Suvažiavimo, kuriame jie buvo patvirtinti, teikiamas Juridinių asmenų registrui.
 3. Statuto pakeitimai ir papildymai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.
 4. LTMA veikla pasibaigia ir pertvarkoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Asociacijų įstatymu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais
 5. LTMA veikla pasibaigia likvidavimo arba reorganizavimo būdu, o pertvarkoma pakeitus teisinę formą.
 6. Vienu metu LTMA negali būti ir reorganizuojama ir pertvarkoma.
 7. LTMA likvidavimo pagrindu gali būti:
  89.1. Suvažiavimo nutarimas, priimtas šio Statuto nustatyta tvarka;
  89.2. Teismo sprendimas likviduoti LTMA už įstatymų pažeidimus.
 8. Apie LTMA likvidavimą viešai skelbiama du kartus ne rečiau kaip kas mėnesį arba kiekvienam kreditoriui pranešama raštu.
 9. Institucija, nutarusi likviduoti LTMA, skiria likvidatorių, nustato likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką. Nuo likvidatoriaus paskyrimo dienos LTMA Suvažiavimas ir kiti valdymo organai netenka įgaliojimų, jų funkcijas atlieka likvidatorius. Likvidatoriui suteikiami įgaliojimai nustatyti Asociacijų įstatymu.
 10. Likvidatorius turi LTMA administracijos vadovo teises ir pareigas. Jis atstovauja likviduojamą LTMA valstybės valdžios ir valdymo institucijose, teisme ir kitais su juridiniais bei fiziniais asmenimis susijusiais atvejais.
 11. Likvidatorius :
  93.1.sudaro likvidavimo laikotarpio pradžios LTMA Centro finansinę atskaitomybę (likvidavimo balansą);
  93.2. atsiskaito su valstybe, savivaldybėmis ir socialinio draudimo įstaiga;
  93.3. baigia vykdyti prievoles, atsiradusias dėl žalos padarymo ir pagal anksčiau sudarytus LTMA sandorius, sudaro naujus sandorius pagal savo kompetenciją;
  93.4. likusį LTMA turtą perduoda nariams;
  93.5. surašo LTMA likvidavimo aktą;
  93.6. likviduotą LTMA išregistruoja įstatymų nustatyta tvarka.
 12. Likvidatorius yra atsakingas LTMA ir tretiems asmenims už nuostolius, kurie susidarė dėl jo kaltės.
[collapse]