Prof. habil. dr. Narimantas Ždankus

Prof., habil.dr. Narimantas Ždankus, gimęs 1937 m., KTU Geoinžinerijos katedros vedėjas, yra baigęs Kauno politechnikos instituto Hidrotechnikos fakultetą 1959 m. ir įgijęs hidrotechninės statybos specialybės statybos inžinieriaus kvalifikaciją.

Darbovietės. Respublikiniame vandens ūkio projektavimo institute (1959 – 1962 m.) inžinieriumi, Lietuvos hidrotechnikos ir melioracijos mokslinio tyrimo institute (1959 – 1968 m.) jaunesniuoju, nuo 1964 m. vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, UNESCO ekspertu specialistų ruošimo magistratūroje projekte Indijoje (1971 – 1973 m.), KPI (dabar KTU) vyresniuoju dėstytoju (nuo 1968 m.), docentu (nuo 1971 m.), prodekanu, profesoriumi (nuo 1995 m.), hidraulikos, dabar geoinžinerijos katedrų vedėju.

Mokslinių tyrimų sritys: skysčių mechanika, gruntų mechanika, mechaninės hidraulinės sistemos, hidrotechnika, aplinkos inžinerija. Dirbęs vykdytoju ir vadovu daugelio biudžetinių ir ūkiskaitinių mokslinio tyrimo darbų, tame tarpe PHARE ir MSF finansuojamų projektų hidroenergetikos ir aplinkosaugos srityse.

Dėstomų pagrindinių studijų ir modulių pavadinimai: hidraulika, techninė skysčių mechanika, inžinerinė hidrologija, hidrologija ir hidrosferos apsauga, gruntų mechanika, hidromechanika. Publikacijos ir moksliniai pranešimai: paskelbęs virš 100 darbų, tame tarpe tris monografijas, vieną vadovėlį, Lietuvoje, JAV, Indijoje, Vokietijoje, Rusijoje, Australijoje ir kitose šalyse, turi 11 išradimų autorystės liudijimų.

Mokslinių tyrimų rezultatų įdiegimas. Palaiko ryšį su pramonės įmonėmis ir projektavimo institutais, įdiegęs nuosavo išradimo pagrindu sukurtą prietaisą daugelyje buvusios TSRS respublikų inžinerinių tyrinėjimų institutuose, patobulintą vandens turbiną Lietuvoje statomose hidroelektrinėse.

Tarptautiniai projektai ir organizacijos. Dalyvavo (1998 m.) PHARE programoje ir vandens turbinų gamybos Lietuvoje plėtroje. P

LTMA akademiko, prof. habil. dr. Narimanto Ždankaus monografijos

Жданкус, Наримантас. Учет особенностей водопроницаемости органогенных и глинистых грунтов в фильтрационных исследованиях и расчетах. К., КПИ, 1990. – 148 с.
Blažys, Bronius, Ždankus, Narimantas ir kiti bendraautoriai. Kanalų hidraulinio skaičiavimo nomogramos. V., Mintis, 1963. – 54 p.

[collapse]
LTMA akademiko, prof. habil. dr. Narimanto Ždankaus knygos

Blažys, Bronius; Ždankus, Narimantas ir 4 kiti bendraautoriai. Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis. V., Mintis, 1969. – 376 p.
Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas. Skysčių mechanika. Mokomoji knyga. V., VPU leidykla, 2011. 218 p.
Ždankus, Narimantas; Ždankus, Tadas. Fluid Mechanics. V., VPU leidykla, 2011. 212 p.
Ždankus, Narimantas. Applied Fluid Mechanics. V., Technika, 2004. 200 p.
Blažys B., Ždankus N. ir kiti. Hidrotechniniai statiniai. Vadovėlis. Vilnius, Mintis, 1969. 376 p.

[collapse]