Struktūra

LTMA nariai

Pagal akademijos Statutą LTMA nariais gali būti fiziniai asmenys – Lietuvos Respublikos piliečiai: mokslininkai, išradėjai, specialistai su aukštuoju išsilavinimu mokslo, švietimo, kultūros, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos ir kitų sričių darbuotojai, atlikę Lietuvai, kaip valstybei, arba jos piliečiams svarbių kūrybinio pobūdžio darbų.

LTMA rėmėjai

LTMA rėmėjais gali būti fiziniai ir juridiniai asmenys, įvairiais būdais remiantys akademijos veiklą: savanorišku darbu prisidėdami prie LTMA tikslų įgyvendinimo, skirdami finansinę paramą, GPM 2% ar kitokiais legaliais būdais.

LTMA akademikai

LTMA nariai – aukščiausios kvalifikacijos specialistai, itin nusipelnę Lietuvai, jos piliečiams mokslo, išradybos ir kitokiais kūrybinio pobūdžio darbais, renkami LTMA akademikais.
LTMA akademikais slaptu balsavimu renka akademijos kvalifikacinė kolegija, kurią iš aukščiausios kvalifikacijos ir (ar) daug nuopelnų turinčių akademijos narių tarpo skiria LTMA taryba. LTMA kvalifikacinės kolegijos nariai tampa pirmaisiais LTMA akademikais

LTMA nariai ir akademikai užsieniečiai

Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos nariais gali būti ir užsienio šalių piliečiai, jeigu jie pritaria LTMA įstatams ir jų veikla tenkina tas pačias II skirsnyje numatytas sąlygas.
Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos nariai  – užsienio šalių piliečiai taip pat gali būti renkami LTMA akademikais ta pačia tvarka, kaip Lietuvos piliečiai.
LTMA nariai ir akademikai – užsienio šalių piliečiai gali būti renkami LTMA ambasadoriais savo šalyje. Jų funkcijos būtų koordinuoti bendradarbiavimą tarp savo šalies mokslininkų – LTMA narių ir LTMA.

LTMA valdymo organų struktūra

LTMA turi šiuos organus – visuotinį narių susirinkimą-suvažiavimą, LTMA Tarybą  ir vienasmenį valdymo organą – LTMA Prezidentą.
Suvažiavimas yra aukščiausias LTMA organas. Suvažiavimas šaukiamas ne rečiau kaip vieną kartą per metus – ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo finansinių metų pabaigos, o neeilinis – esant būtinybei.
Taryba yra kolektyvinis LTMA valdymo organas, vadovaujantis LTMA veiklai tarp suvažiavimų. Taryba yra sudaroma iš  septynių asmenų ir yra renkama suvažiavime ketverių metų kadencijai.
Prezidentas, viceprezidentas ir mokslinis sekretorius yra Tarybos nariais pagal pareigas. Tarybai vadovauja ir jos darbą organizuoja Tarybos pirmininkas. Jis kartu yra ir LTMA Prezidentas. Tarybos  pirmininko pavaduotojas kartu yra ir LTMA viceprezidentas.
Mokslinio sekretoriaus kompetenciją nustato LTMA Tarybos patvirtinti mokslinio sekretoriaus pareiginiai nuostatai. Mokslinis sekretorius organizuoja ir koordinuoja mokslinį tiriamąjį darbą.

“In memoriam”- puslapis skirtas iškeliavusiems į amžinybę LTMA nariams atminti —->

 

 

Scroll Up