Prof. habil. dr. Ipolitas Židonis

Ipolitas Židonis gimė 1938 m. birželio mėn. 07 d. Meškalaukio km., Pasvalio raj. Vidurinę mokyklą baigė 1957 m. (Verchne Talcų km., Buriatija, aukso medalis). 1963 m. Kauno politechnikos instituto Statybos fakultete įgijo pramoninės ir civilinės statybos inžinieriaus kvalifikaciją (diplomas su pagyrimu). Nuo 1963 m. dirba pedagoginį darbą: 1963–1966 m. – Šiaulių politechnikumo dėstytojas, 1970–1973 m. – KPI Šiaulių fak. (ŠU) vyr. dėstytojas, 1973–1976 m. – Inžinerinės statybos katedros docentas, 1976–1987 m. – Inžinerinės statybos katedros vedėjas, 1987–2003 m. – Technologijos fak. docentas, nuo 2003 m. – Mechaninės technologijos katedros profesorius, šiuo metu – Statybos inžinerijos katedros profesorius. Dėstė statybinių konstrukcijų disciplinų, mašinų detalių, statybinių mašinų, santechninių disciplinų kursus. Aktyviai dalyvauja Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos veikloje nuo jos įsteigimo 2000 metais ir yra šios institucijos akademikas. Nuo 1990 metų pedagoginę mokslinę veiklą derina su ūkininkavimu.
Aspirantūra KPI Gelžbetoninių konstrukcijų katedroje 1967–1969 m. 1972 m. apginta disertacija ir įgytas technologijos mokslų daktaro laipsnis, 1975 m. suteiktas docento, o 2008 m. profesoriaus vardas, 2010 m. išrinktas Lietuvos taikomųjų mokslų akademijos akademiku. Stažavosi Katedrų vedėjų seminaruose Maskvos inžineriniame statybos institute (Rusija, 1979, 1984), Maskvos inžinerinio statybos instituto Kvalifikacijos kėlimo fak. (Rusija, 1989).
Mokslinių interesų sritys: konstrukcinių medžiagų įtempių deformacijų tarpusavio priklausomybės matematinių modelių kūrimas; sijinių konstrukcinių elementų įtempių-deformacijų būvio statmenuose pjūviuose universalių iteracinio (nuoseklaus artėjimo) skaičiavimo metodų kūrimas, taikant netiesinį deformacijų modelį; sijinių konstrukcinių elementų įtempių deformacijų būvio statmenuose pjūviuose tiesioginio (be nuoseklaus artėjimo) skaičiavimo metodų kūrimas, taikant netiesinį deformacijų modelį. Sukūrė teorijos pagrindus (metodiką ir formules) konstrukcijų deformacijų įtempių būviui tirti, atsižvelgiant į tikrąsias medžiagų savybes. Tyrinėjo statybinių konstrukcijų deformacijų-įtempio būvio parametrus, betarpiškai atsižvelgdamas į tikrąsias medžiagų savybes. Paskelbė daugiau kaip 70 mokslo darbų. Atliko per 14 ūkiskaitinių mokslo tyrimo darbų Šiaulių įmonėse. Yra mokomosios knygos „Pastatų perdangos su surenkamosiomis gelžbetoninėmis kiaurymėtosiomis plokštėmis“ bendraautorius. Ruošia monografiją „Lenkimo momentų ir ašinių jėgų veikiamų konstrukcinių elementų deformacijų-įtempių būvio parametrų statmenuose pjūviuose apskaičiavimas“.
Svarbiausi mokslinio tyrimo rezultatai paskelbti 9-toje ir 10-toje tarptautinėje konferencijose „Modern Building Materials, Structures and Techniques“ („Metodas strypinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti“, anglų k., Vilnius, 2007 ir „Alternatyvus metodas sijinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti“, anglų k., Vilnius, 2010) ir mokslo darbų leidiniuose; svarbiausi iš jų:

 1. Židonis I. Alternative method for the calculation of stress-strain state parameters in normal sections of structural members (Alternatyvus metodas strypinių elementų įtempių-deformacijų būviui normaliniuose pjūviuose apskaičiuoti).-Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2007, No 5(67), p.24-32 (anglų k.).
 2. Židonis I. Alternative method for the direct calculation of stress-strain state parameters in cross-sections of beam type members (Alternatyvus metodas sijinių elementų įtempių-deformacijų būvio parametrams statmenuose pjūviuose tiesiogiai apskaičiuoti). -The 10th International conference. Modern Building Materials, Structures and Techniques. Selected papers. Edited by P.Vainiūnas and E.K.Zavadskas. May 19-21, 2010, Vilnius, Lithuania. -Vilnius: Technika, 2010.-Vol II, p.826-835 (anglų k.)
 3. Židonis I. A simple-to-integrate formula of stress as a function of strain in conrete and its description procedure (Lengvai integruojama betono deformacijų ir įtempių tarpusavio priklausomybė ir jos aprašymo metodika). -Mechanika, ISSN 1392-1207.-Kaunas: Technologija, 2007, No 4(66), p.23-30 (anglų k.).
  Visos pagrindinės Ipolito Židonio publikacijos pateiktos tinklapyje http://techno.su.lt/~zidonis/
  Adresas: Vilniaus g. 273-6, LT-76332 Šiauliai
  Telefonai: mob. (+370~682) 49 838
  El. paštas: ipolitas.zidonis@gmail.com