Lietuvos taikomųjų mokslų akademija

Lietuvos taikomųjų mokslų akademija

Lietuvos taikomųjų mokslų akademija (toliau vadinama – LTMA) tai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigtas pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, įsteigtas pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą.
LTMA teisinė forma yra asociacija. Oficialus pavadinimas – Lietuvos taikomųjų mokslų akademija (anglų kalba – Lithuanian Academy of Applied Sciences).

LTMA  yra savarankiškas juridinis asmuo, turintis  antspaudą su įrašu “Lietuvos taikomųjų mokslų akademija“, ženklą, vėliavą, kitą simboliką, savarankišką balansą, atsiskaitomąsias sąskaitas Lietuvos ir užsienio valstybėse registruotose bankų įstaigose, turintis teisę vykdyti komercinę-ūkinę, finansinę bei organizacinę veiklą, pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, juo naudotis, disponuoti ir valdyti.

LTMA yra ne pelno organizacija, kuri naudojasi juridinių ir fizinių asmenų parama, labdara ar kitokia Lietuvos Respublikos įstatymų leidžiama pagalbos forma. Jos veiklos laikotarpis neribotas.
LTMA veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Pagrindinis LTMA tikslas yra vienyti mokslininkus, atliekančius taikomojo pobūdžio mokslinio tyrimo ir kitokius kūrybinius darbus, telkti piliečių, verslininkų, politikų iniciatyvą, žinias bei patirtį, ieškant veiksmingiausių darnios Lietuvos kūrimo idėjų ir jas įgyvendinant visų gyventojų labui.

Siekdama savo tikslų LTMA įstatymų nustatyta tvarka sudaro mokslinio tyrimo ir ekspertų grupes, komisijas, komitetus, laikinus kolektyvus, steigia LTMA mokslo institutus, įmones, informavimo įstaigas, kitas viešąsias įstaigas ir gali užsiimti  įstatymų nedraudžiama  ūkine komercine veikla.
LTMA plėtoja taikomojo mokslo darbus naujausių gaminių bei technologijų sukūrimo tikslais, ekonomikos, gamtosaugos, teisėsaugos, darbo ir sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų sričių problemoms spręsti.

Prioritetinė LTMA taikomojo mokslo tyrimų sritis – energetika, ypač atsinaujinančiųjų išteklių ir alternatyvioji energetika. LTMA kaupia ir skleidžia informaciją apie taikomojo mokslo tyrimus bei darnios plėtros politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje ir Europos Sąjungoje,  propaguoja darnaus vystymosi idėjas visuomenėje.

Daugiau informacijos apie LTMA misiją ir tikslus galima rasti LTMA Statute.

LTMA buveinės adresas: Klaipėda, H.Manto g. 84, LT-92294, Lietuvos Respublika.