Prof. habil. dr. Povilas Balčiūnas

KTU ir LTMA akademikas emeritas, prof. habil. dr. Povilas Balčiūnas

KTU ir LTMA akademiko emerito, prof. habil. dr. Povilo Balčiūno

GYVENIMO APRAŠYMAS
papildytas pastarojo dešimtmečio veiklos fragmentais

Povilas Balčiūnas gimė Šiauliuose 1927 m. birželio 27 d. Mokėsi Vinco Kudirkos pradžios mokykloje nuo 1934 iki 1940 m. (6 skyrių pradžios mokykla). Nuo 1940 iki 1943 m. mokėsi Šiaulių vidurinėje amatų mokykloje, kurią baigęs įgijo šaltkalvio-automechaniko ir elektriko (eksternu) profesijas. Nuo 1943 iki 1945 m. dirbo automechaniku Šiaulių vaisių ir daržovių surinkimo punkte „Sodyba“. 1945–1946 m. dirbo Pakruojo miestelio malūne ir elektrinėje metalų tekintojo-elektriko pareigose. 1946 m. įstojo į Kauno politechnikumą, kurį baigė 1950 m. ir įgijo techniko-elektriko kvalifikaciją (diplomas su pagyrimu). Nuo 1950 m. iki 1951 m. dirbo Klaipėdos valstybinėje elektrinėje vyr. elektromonterio ir budinčio inžinieriaus-stažuotojo pareigose. Čia dirbant sukurtas ir elektrinėje įdiegtas pirmasis originalus techninis patobulinimas – elektroninis automatinis elektrinės generatorių sinchronizatorius (darbas premijuotas). 1951 m. įstojo į Kauno politechnikos institutą. Aktyviai dalyvavo SMD veikloje. Baigęs šį institutą 1956 m. įgijo elektros stočių ir sistemų specialybės inžinieriaus-elektriko kvalifikaciją (diplomas su pagyrimu). Dar studijuodamas ir po studijų 1951–1958 m. dirbo šilko audinių fabrike „Kauno audiniai“ budinčio elektriko, vyr. meistro ir elektros pastočių viršininko pareigose. Čia dirbant sukurti pirmieji du išradimai, gautos TSRS išradimų autorinės teisės. Sukurtas techninis patobulinimas – universalus elektrinių įrengimų bandymo stendas, kuris įdiegtas smulkiaserijinėje gamyboje (darbai premijuoti). Nuo 1958 iki 1968 metų dirbo Vilniaus lengvosios pramonės projektavimo-konstravimo biure „Puntukas“ nestandartinių automatikos įrenginių konstravimo skyriaus viršininko pareigose. Tai buvo intensyvios kūrybinės veiklos laikotarpis. Sukurta keletas naujų išradimų, pagal kuriuos pagaminti struktūrinių verpalų mašinų ELASTIK ir GOFRON pirmieji pavyzdžiai (darbai premijuoti). Dirbdamas Vilniuje mokėsi KPI neakivaizdinėje aspirantūroje (mokslinis vadovas – prof. P. Baskutis) ir ruošė technikos mokslų kandidato disertaciją. Siekdamas išlaikyti kandidatinį filosofijos egzaminą, nuo 1962 iki 1964 m. studijavo vakariniame marksizmo-leninizmo universiteto filosofijos fakultete. Jį baigęs įgijo atestatą apie filosofijos mokslų kvalifikaciją technikos mokslų kandidato disertacijai ginti. 1968 m. pakviestas dirbti KPI bendrosios elektrotechnikos katedroje (BEK), kur vykdė docento pareigas. 1970 m. apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją tema Puslaidininkinis dažnio keitiklis liuminescensiniam apšvietimui (sukūrimas ir tyrimas). Docento vardas suteiktas 1973 m. BEK sukurtas ir pagamintas pirmasis TSRS eksperimentinis 1050 Hz, 32 kVA aukšto dažnio pramoninio apšvietimo įrenginys. 1980–1985 m. laikotarpyje sukurta originali aukšto dažnio kvazistabilios srovės dujašvyčių lempų apšvietimo sistema, kuri buvo patentuota TSRS, JAV, Kanadoje, Anglijoje, Prancūzijoje, Švedijoje ir Vokietijoje. Gauti šių valstybių išradimų patentai. 1986 m. sukurtas, pagamintas ir išbandytas pramoninėse darbo sąlygose 16 kVA 400 Hz kvazistabilios srovės sistemos reguliuojamo šviesos srauto natrio lempų gatvių apšvietimo įrenginys. 1986 m., bendradarbiaujant su VU kvantinės elektronikos katedra ir Lazerinių tyrimų centru, buvo vykdomi tyrimo darbai tolydaus veikimo lazerių YAG-Nd maitinimo šaltiniams sukurti. Buvo sukurta lazerių maitinimo šaltinių Plazmak-1, 2, 3, 4, 5 modifikacijų gama. Modifikacijos 3(4) panaudotos Lietuvoje serijiniu būdu gamintuose medicininiuose lazeriuose-koaguliatoriuose MEDULA 3(4). Kitos modifikacijos panaudotos mokslinių tyrimų preciziniuose lazeriuose. Šiame laikotarpyje BEK įkurta lazerių maitinimo šaltinių ir elektrinių energijos keitiklių laboratorija. Jos įkūrėjas ir mokslinis vadovas buvo t. m. k. doc. P. Balčiūnas. Be to, jis dirbo pedagoginį ir mokslinį darbą, vadovavo KPI studentų mokslinio darbo metodinei komisijai, buvo daugelio mokslinių tyrimų vadovas, ūkiskaitinių sutarčių vykdytojas. Per visą veiklos laikotarpį yra sukūręs ir įdiegęs 26 išradimus ir užsienio patentus. Kaip mokslinės grupės vadovas (būdamas nepartinis) 1987 m. už mokslinę-kūrybinę ir metodinę-pedagoginę veiklą apdovanotas TSRS aukštojo mokslo žymūno ženklu. Tais pat metais t. m. k. doc. P. Balčiūnas dalyvavo KPI geriausių lektorių konkurse ir tapo šio konkurso laureatu. Šiame laikotarpyje paruošti originalūs mokslinės-kūrybinės veiklos eksponatai demonstruoti TSRS ir užsienio parodose, simpoziumuose ir mokslinėse konferencijose. 1987 m. dalyvaujant TSRS liaudies ūkio parodoje Maskvoje, kaip originalaus eksponato autorius buvo apdovanotas aukso medaliu. Tais pat metais LTSR liaudies ūkio pasiekimų parodoje kartu su veiklos bendradarbiais jis buvo apdovanotas pirmąja premija. Per kūrybinės veiklos laikotarpį P. Balčiūnas parengė ir 1994 m. apgynė habilituoto daktaro disertaciją tema Aukštojo dažnio įtampos-srovės galios keitiklių sukūrimas ir tyrimas (teorija ir praktika). Profesoriaus vardas jam suteiktas 1995 m. Jam vadovaujant buvo parengtos ir apgintos 4 technikos mokslų daktaro disertacijos: 1980 m. R. Masiulis – Aukšto dažnio centralizuotų apšvietimo įrenginių inverteriai, 1999 m. G. Petrauskas – Atsinaujinančių šaltinių elektros energijos konversijos procesų tyrimas, 2000 m. S. Sakalauskas – Kietakūnių nuolatinės veikos lazerių kaupinimo sistemos paleidimo procesų tyrimas, 2010 m. P. Norkevičius – Vėjo mikroelektrinės elektros energijos keitimo ir kaupimo procesų tyrimas. 2000 m. Elektros ir valdymo inžinerijos fakultete (EVIF) įkurtas Atsinaujinančių šaltinių energijos technologijų centras (AŠETC). Jo įkūrėjas, mokslinis vadovas ir direktorius buvo prof. habil. dr. P. Balčiūnas. Per 2000–2008 m. laikotarpį šiame centre sukurta minimalių poreikių moderniųjų atsinaujinančios energijos technologijų mokslinė-metodinė ir materialinė bazė. Čia ugdomi bakalaurantai, magistrantai ir doktorantai atliko mokomuosius ir mokslinius-tiriamuosius darbus. Šio centro veiklos tikslai buvo: studijų ir technologinio švietimo srityje – moderniųjų atsinaujinančių išteklių energetikos technologijų sistemingos studijos, propagavimas ir naudojimo įgūdžių ugdymas visose studijų pakopose ir verslo įmonėse; mokslinių tyrimų srityje – bendradarbiaujant su Europos mokslo centrais mokslinėse programose ir tarptautiniuose projektuose spręsti modernių šios srities technologijų įsisavinimo ir praktinio taikymo problemas. 2000 m., įkūrus Lietuvos taikomųjų mokslų akademiją (LTMA), prof. habil. dr. P. Balčiūnas buvo pakviestas dalyvauti akademijos mokslinėje veikloje. Už aktyvią mokslinę-kūrybinę veiklą 2002 m. jam suteiktas LTMA akademiko vardas. Nuo 2003 iki 2007 m. jis dirbo EVIF elektros sistemų katedros profesoriaus pareigose, buvo AŠETC direktorius ir mokslinis vadovas. Apibendrinti mokslinių tyrimų rezultatai. Interesų sritis – energetinė elektronika ir atsinaujinančių išteklių energijos technologijos. Jis yra daugiau kaip 180 mokslinių straipsnių lietuvių, rusų ir anglų kalbomis autorius ir bendraautoris. Parašė ir išleido dvi monografijas: Aukšto dažnio įtampos-srovės galios keitiklių teorijos sintezė (1994 m.) ir Dualiųjų sistemų elektros grandinių teorija ir praktika (2010 m.). Parengė dviejų mokslinio tyrimo darbų pagal valstybines programas ataskaitas. Apgynė naujumo teises ir gavo 26 originalių išradimų pažymas ir patentus TSRS ir keliose užsienio valstybių. Pedagoginės-metodinės veiklos rezultatai. Parengė šiuos studijų modulius ir vedė šiuos užsiėmimus: T140B-010 – Atsinaujinantieji energijos šaltiniai, T190M-001 – Atsinaujinančių šaltinių energijos konversijos technologijos, T190M-011 – Atsinaujinančios elektros energijos galios keitikliai, T190D-107 – Elektriniai energijos keitikliai ir sistemos, T-190M-170 – Mokslinių tyrimų ir techninės kūrybos pagrindai, T-140M-004 – Energijos tausojimo strategijos pagrindai. Studijų moduliai vesti ir KTU Tarptautiniame studijų centre: T-190B-270 – Elektrische und elektronische Kreise, T-190B-373 – Anwendungelektrotechnik. Individualiai ir kartu su bendraautoriais parengė 12 metodinių leidinių, mokomųjų priemonių. Buvo daugelio diplominių ir magistrinių mokslinių darbų vadovas. Kita veikla mokslo ir mokslinės informacijos sklaidos srityje. Nuo 2000 m. iki šiol prof. P. Balčiūnas aktyviai dalyvauja LTMA mokslinėje ir metodinėje veikloje ir yra šios institucijos akademikas. Nuo 2005 iki 2007 m. vykdė organizacinį-metodinį ir mokslinės informacijos sklaidos darbą ES 6BP projekte RESCUE ir buvo šio projekto vadovas Lietuvoje. Jis organizuoja seminarus LTMA ir šalies universitetuose, bendrauja su studentais, rengia straipsnius spaudai. Aktyviai dalyvauja aukštojo mokslo pertvarkos procese. KTU profesoriaus-akademinio emerito veikla. Nuo 2007 m. iki šiol prof. P. Balčiūnas vykdo akademinio emerito veiklą, kurią įvertinus jam oficialiai buvo suteiktas KTU akademinio emerito statusas, pagal kurį ir pagal savo individualias galimybes šiuo metu vykdo aktualią įstatuose akcentuotą veiklą. Jis atlieka mokslinius tyrimus ir gautos naujos informacijos interpretavimo pagrindu toliau kaupia medžiagą mokslo monografijai Darniosios energijos fazinių virsmų procesai, sukūrė ir tiria Vandenilio energetikos chemotroninės mikrosistemos modelį. Su juo atliekamų tyrimų rezultatai nagrinėjami ir gauta informacija bus panaudota inžineriniams darniosios plėtros projektams parengti bei prototipams pagaminti, vykdyti ekspertinę veiklą. Šiame laikotarpyje (2007–2019 m.) buvo papildytas jo mokslinių publikacijų sąrašas, kuris dabar sudaro per 200 straipsnių, tarp jų ir aukšto reitingo WoS leidiniuose. 2015 m. prof. P. Balčiūnui ir dr. P. Norkevičiui buvo pripažintas išradimo patentas Method of electric dualism and device for converting of stochastic energy. Suformuota ir įsteigta privati prof. P. Balčiūno darniosios energijos konversijos procesų virtualaus tyrimo laboratorija, kurioje tiriamas sukurtas MH2 chemotroninės sistemos modelis. Remiantis tyrimų rezultatais rengiama monografija ir rekomendacijos tyrimo rezultatams panaudoti. Bendraujant su suinteresuotomis institucijomis parengtos tyrimo rezultatų panaudojimo projektų galimybių studijos ir pravesti du seminarai – Elektromobilių hibridizavimo ir išmanaus energijos tausojimo koncepcija bei galimybių studija (2016 m.) ir Metanolizuoto vandenilio technologijos panaudojimas deginamos anglies CO2 emisijai modifikuoti (2017 m.). Pravesti akademinio emerito mokslinės-kūrybinės veiklos vertinimo akademiniai skaitymai (2017 06 23), parengtas kompaktinių diskų rinkinys Veiklos fragmentai. Padarytas pranešimas KTU–LTMA mokslinėje konferencijoje, skirtoje LTMA akademiko ir šios akademijos įkūrėjo V. Židonio atminimui ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-čiui paminėti ir vykusioje Kaune 2018 m. birželio 7 d. Prof. P. Balčiūno straipsnis Lietuvos būties šimtmečio energetikos raida ir jos tvariosios plėtros perspektyva publikuotas LTMA mokslo darbų žurnalo aštuntame numeryje.

Adresas – KTU Atsinaujinančiosios energetikos centras,
Laisvės al. 72a-14, LT – 44226 Kaunas
Tel. – 8 (699) 82 638
El. paštas – povilas.balciunas@ktu.lt, pobalciunas@gmail.com

KTU ir LTMA akademiko emerito, prof. habil. dr. Povilo Balčiūno monografijos

Balčiūnas P. Dualiųjų energijos sistemų grandinių teorija ir praktika. Mokslo monografija. Kaunas: Technologija, 2011. – 194 p.

Balčiūnas, P. Aukšto dažnio įtampos, srovės, galios keitiklių teorijos sintezė. Kaunas: Technologija,1994. – 272p.

[collapse]
Nuorodos į ResearchGate tinkle prieinamą KTU ir LTMA akademiko emerito, prof. habil. dr. Povilo Balčiūno publikacijas

Balčiūnas P., Adomavičius V. Estimation of the Lithuanian solar energy resources. The International Conference Renewable energy in agriculture. Raudondvaris: Lithuanian Institute of Agricultural Engineering, 1999. P. 65–72. Available online: https://www.researchgate.net/publication/317782752_Estimation_of_the_Lithuanian_solar_energy_resources

Adomavičius V., Balčiūnas P. Kompiuteriuotas saulės energijos monitoringo postas ir jo tyrimo rezultatai. Lietuvos Žemės ūkio universiteto mokslo darbai. Inžinerija. Kaunas: Akademija, 1999, Nr.4. P. 54–61. Prieiga internete: https://www.researchgate.net/publication/317784000_KOMPIUTERIUOTAS_SAULES_ENERGIJOS_MONITORINGO_POSTAS_IR_JO_TYRIMO_REZULTATAI_COMPUTER_AIDED_POST_OF_SOLAR_ENERGY_MONITORING_AND_RESULTS_OF_ITS_RESEARCH

Balčiūnas P., Adomavičius V. The concept of electric energy conversion in micro-hydro electric power plant. International Conference on Small Hydropower. Proceedings. Kaunas: Akademija, Lithuania, 23-25 May, 2001. P. 2-24 – 2-31. Available online: https://www.researchgate.net/publication/317752223_The_concept_of_electric_energy_conversion_in_micro-hydroelectric_power_plant

Balčiūnas P., Adomavičius V. Concept of Small-Scale Wind Turbine’s Electric Energy Conversion. Proceedings of the International Conference Perspective Sustainable Technological Processes in Agricultural Engineering. Raudondvaris: Lithuanian Institute of Agricultural Engineering, 2001. P. 161–168. Available online: https://www.researchgate.net/publication/317755279_CONCEPT_OF_SMALL-SCALE_WIND_TURBINE’S_ELECTRIC_ENERGY_CONVERSION

Balčiūnas P., Adomavičius V. Mathematical simulation of thermoelectric energy conversion. Proceedings of the International Conference ENERGY EFFICIENCY AND AGRICULTURAL ENGINEERING. Rousse, Bulgaria, 4–6 April, 2002,  vol. 1, P. 141–148. https://www.researchgate.net/publication/316989476_MATHEMATICAL_SIMULATION_OF_THERMOELECTRIC_ENERGY_CONVERSION

[collapse]